ma - vrij 08:30 - 18:00
06 440 024 25
Eindsestraat 3, 6612 AJ Nederasselt

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN|BUXUS-VERVANGER.NL B.V.

Artikel 1 Algemeen

1. Buxus-vervanger.nl B.V is statutair gevestigd te Nijmegen.2. Het Kvk-nummer van Buxus-vervanger.nl B.V. : 77892550 3. Definities:

 1. Overeenkomst: Aanvaarding van het gedane aanbod van Buxus-vervanger.nl B.V. door consument of zakelijke klant.
 2. Consument: Een persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Ondernemer: Buxus-vervanger.nl B.V.
 4. Zakelijke klant: een persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Buxus-vervanger.nl B.V.

gedane:

  1. Offertes
  2. Reclames
  3. Gesloten overeenkomsten
  4. Verrichte handelingen en rechtshandelingen
  5. Aanbiedingen
  6. Overige handelingen in naam van Buxus-vervanger.nl B.V.
 1. Consument/zakelijke klant heeft de algemene voorwaarden voor het plaatsen van zijn/haar bestelling kunnen inzien.
 2. Wanneer consument/zakelijke klant een bestelling plaatst geeft hij/zij hierbij ook aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Buxus-vervanger.nl B.V.. Te allen tijde kan consument/zakelijke klant de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze inzien op onze website. www.buxus-vervanger.nl/algemenevoorwaarden
 3. Buxus-vervanger.nl B.V. wijst in beginsel de algemene voorwaarden van andere partijen af. Echter kunnen partijen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.
 4. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Buxus-vervanger.nl B.V. de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden uitleggen.
 5. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het desbetreffende product, in beginsel worden prijzen incl. BTW aangegeven.
 2. Wanneer Buxus-vervanger.nl B.V. een aanbod uitbrengt die een beperkte geldigheidsduur heeft of waarbij specifieke voorwaarden worden gehanteerd dan zal Buxus-vervanger.nl B.V.de consument/ zakelijke klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Wanneer een zakelijke klant een offerte opvraagt voor een grote order dan worden in beginsel prijzen excl. BTW weergegeven. Wanneer een zakelijke klant de uitgebrachte offerte eenzijdig wijzigt dan is het aanbod niet meer geldig.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor (een) toekomstige order(s).

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Buxus-vervanger.nl B.V. en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door consument/ zakelijke klant.
 2. Buxus-vervanger.nl B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, daarom treft ondernemer passende, technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de door consument/zakelijke klant verstrekte gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking, zie ons privacy statement.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst zal Buxus-vervanger.nl B.V. binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
 4. Buxus-vervanger.nl B.V. kan zich - binnen de door de wet gestelde kader - ervan vergewissen dat een consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hierbij wordt gekeken naar alle relevante feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van een overeenkomst. Indien ondernemer op grond van de hiervoor genoemde elementen goede gronden heeft om de overeenkomst geen doorgang te verlenen, is hij tot dit gerechtigd mits onderbouwde motivering.Echter kan ondernemer ook besluiten - indien hij bepaalt dat er doorgang plaatsvindt - aan de uitvoering afzonderlijke afspraken te verbinden.
 5. Buxus-vervanger.nl B.V. stelt gegevens zoals bedrijfsadres, algemene voorwaarden, privacy statement en overige relevante informatie ter beschikking op haar website.

Artikel 5 Nakoming, herroeping en retour

 1. Normaliter kan de consument gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht indien het een aankoop betreft die middels het internet of telefonisch is geplaatst.De consument kan binnen 14 dagen na de aankoop zonder reden of opgave het product retourneren.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopen die gedaan zijn in een fysieke winkel. Tevens geldt het herroepingsrecht niet voor zakelijke klanten.
 3. Wanneer consument zijn/haar herroepingsrecht heeft ingeroepen dient hij/zij – geteld van de dag van herroeping – het geleverde product met toebehoren in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte instructies te retourneren. Hierbij geldt dat:
  1. De consument het risico draagt ten aanzien van de bewijslast van het tijdig inroepen van zijn/haar herroepingsrecht.
  2. De consument draagt de kosten voor de rechtstreekse terugzending van het product.
 4. Wanneer ondernemer het geretourneerde product ontvangen heeft zal hij het product inspecteren en indien er geen sprake is van schade of incompleetheid zal ondernemer binnen een redelijke termijn het reeds betaalde bedrag terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel dat consument heeft gebruikt.
 5. Indien consument/zakelijke klant (een) product(en) ontvangt dat/die niet beantwoord(en) aan hetgeen dat men overeengekomen is, dient de consument/zakelijke klant hiervan binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk melding van te maken.
  1. Buxus-vervanger.nl B.V. zal de melding verifiëren en zal eventueel naar aanvullende materialen vragen om over de melding een redelijk oordeel te kunnen vellen.
  2. Buxus-vervanger.nl B.V. streeft ernaar binnen een redelijke termijn geverifieerd te hebben en indien van toepassing een passende oplossing aan u mede te delen.

Artikel 6 Wijziging, ontbinding en opschorting

 1. Wanneer consument/ zakelijke klant wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met Buxus-vervanger.nl B.V. en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
 2. Consument/zakelijke klant kan een overeenkomst - binnen de gegeven wettelijke kaders - ontbinden.
 3. Wanneer de overeenkomst overeenkomstig een der wettelijke bepalingen ontbonden wordt, dan dient de consument/zakelijke klant een schadevergoeding te betalen. De precieze hoogte van de vergoeding dient per individueel geval beoordeeld te worden en zal afhankelijk zijn van de reeds geleverde zaken. De minimale vergoedingsdrempel bedraagt 15% van de som die overeengekomen is in de overeenkomst.
 4. Verder geldt voor consument/ zakelijke klanten dat wanneer juiste of tijdige nakoming achterwege blijft, dat men zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zal zijn. De afgesproken termijn waarbinnen men zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Buxus-vervanger.nl B.V. haar verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat men verschuldigd is, heeft voldaan.
 5. Wanneer Buxus-vervanger.nl B.V. overgaat tot ontbinding of opschorting, dan is hij /zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan zijde van de consument/ zakelijke klant die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan.

Artikel 7 Prijzen

 1. De prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Echter wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen Buxus-vervanger.nl B.V. en consument zal er geen (tussentijdse) prijsverhoging plaatsvinden, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijzen worden in beginsel aangeven inclusief btw.
 3. Wanneer er sprake is van een aanbieding dan is het desbetreffende aanbod geldig tot de aangegeven termijn, tijdens de aangegeven termijn zal ondernemer in beginsel geen prijsverhoging doorvoeren.
 4. Buxus-vervanger.nl B.V. kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar producten te verhogen (zie lid 1). Deze verhogingen kunnen ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten tussen Buxus-vervanger.nl B.V. en zakelijke klant. Ten aanzien van de ontbindingsmogelijkheden geldt dat een zakelijke klant na een prijsverhoging van minimaal 10% - op de in de overeenkomst overeengekomen som – gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de prijsverhoging.

Artikel 8 Betaling, aanmaning & incassokosten

 1. Wanneer een consument een bestelling plaatst of het product fysiek aankoopt dan is hij/zij verplicht om het overeengekomen bedrag direct te voldoen.
 2. Voor zakelijke klanten, waarbij de order afspraken opgenomen zijn in een (offerte)overeenkomst, dient men bij het sluiten van de overeenkomst individuele betalingsafspraken te maken.
 3. Het overeengekomen bedrag tussen Buxus-vervanger.nl B.V. en zakelijke klant dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de hierboven beschreven wijze. Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is zakelijke klant van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering.
 4. Indien de klant alsnog in gebreke blijft na een aanmaning en de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.
 5. De buitengerechtelijke incassokosten overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €

2500 van de vordering;

 1. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €

5000 van de vordering;

 1. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
 2. De vergoeding bedraagt ten minste € 40.

Artikel 9 Levering

 1. Wanneer de overeenkomst ondertekend is gaat Buxus-vervanger.nl B.V. zich inspannen om het door u gekozen product(en) zo snel mogelijk te leveren, in beginsel spant Buxus-vervanger.nl B.V. zich in om de geplaatste bestelling - via de website door consument – binnen 3 dagen te leveren.
 2. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij Buxusvervanger.nl B.V. tot het moment van aflevering aan de bezorgingsorganisatie of indien het product wordt opgehaald tot het moment van feitelijke afgifte aan de klant op het kantoor van Buxus-vervanger.nl B.V.
 3. Consument en zakelijke klant dienen conform artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden te handelen.

Artikel 10 Producteigenschappen

Ten aanzien van onze producten dient opgemerkt te worden dat zij niet geëigend zijn voor verteer of soortgelijke doeleinden door mensen en dieren. Wij raden dan ook aan op dit niet te doen, alle handelingen in strijd met dit advies zijn voor eigen risico.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die in het kader van de werkzaamheden van Buxus-vervanger.nl B.V. tot stand zijn gekomen behoren toe aan Buxusvervanger.nl B.V.. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  1. Documenten ten uitvoering van maatwerk
  2. Inspiraties
  3. Offertes
  4. Voorbereidende materialen
  5. Rapportages
  6. Tekeningen/modellen
  7. Informatie van onze website
  8. Overige intellectuele scheppingen
 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Buxus-vervanger.nl B.V. met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Buxus-vervanger.nl B.V. zal in rekening worden gebracht bij consument/ zakelijke klant.
 2. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk zal worden stilgelegd, zullen de consumenten/zakelijke klanten die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 3. Ter aanvulling op artikel 6 kan Buxus-vervanger.nl B.V. de overeenkomst met consument/ zakelijke klant zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Buxusvervanger.nl B.V. gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
  1. Wanneer aan die consument/ zakelijke klant (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
  2. Wanneer vermoed wordt dat consument/ zakelijke klant niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
  3. Wanneer aanvraag voor faillissement voor consument/ zakelijke klant is aangevraagd.
  4. Wanneer consument/ zakelijke klant personen die werkzaam zijn bij Buxusvervanger.nl B.V. op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
  5. Wanneer consument/ zakelijke klant inbreuk maakt op rechten van een derde.
  6. Wanneer consument/ zakelijke klant niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
  7. Wanneer consument/zakelijke klant op een niet redelijke wijze met Buxusvervanger.nl B.V. omgaat.
 4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Buxus-vervanger.nl B.V., dan worden de reeds verrichte handelingen (administratieve handelingen inbegrepen) in rekening gebracht bij consument/ zakelijke klant, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zullen niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Mocht Buxus-vervanger.nl B.V. aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst. Met uitzondering van diensten en/of producten die door derde partijen worden verricht/geleverd, deze derde zal aansprakelijk zijn voor hetgeen hij/zij uitgevoerd heeft.
 2. Ter aanvulling op lid 1 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Buxus-vervanger.nl B.V. op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Buxus-vervanger.nl B.V.wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 3. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 4. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van zaken.
 5. Wanneer nakoming door Buxus-vervanger.nl B.V. blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien consument/zakelijke klant ondernemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Buxus-vervanger.nl B.V. hierop deugdelijk kan reageren.
 6. De consument/zakelijke klant vrijwaart Buxus-vervanger.nl B.V. voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken aan Buxus-vervanger.nl B.V..

Artikel 14 Privacy

Buxus-vervanger.nl B.V. hecht veel waarde aan uw privacy, om u een beeld te geven hoe wij om gaan met uw gegevens verwijzen wij u graag naar ons privacy statement.

Artikel 15 Rechtskeuze

 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Wijziging van Algemene Voorwaarden

De oprichter van Buxus-vervanger.nl B.V. is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt consument/zakelijke klant op de hoogte gebracht.

Artikel 18 Overige bepalingen

 1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient consument/zakelijke klant dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Buxus-vervanger.nl B.V..
 2. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en (een) bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in de overeenkomst.
 3. In geval van een meningsverschil tussen consument/zakelijke en Buxus-vervanger.nl B.V. zal Buxus-vervanger.nl B.V. in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Direct uw buxus-vervanger? Bekijk de webshop of neem contact op met een van onze kwekers